WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o tabliczkach oraz innych oznakowaniach znajdziesz na stronie producenta.

www.RAMA.net.pl

Tabliczki przydrzwiowe i piktogramy

Reklamacje

Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy RAMA, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest poniższy adres pocztowy lub e-mailowy biuro @ rama.net.pl: 

RAMA Sp. z o.o.
ul. Mrozowa 3
30-969 Kraków

tel. 12 643 64 72
biuro @ rama.net.pl

PROCEDURA REKLAMACJI

Procedura reklamacji opisana jest w §9. Regulaminu Sklepu. Poniżej podajemy jej skróconą wersję. 

Reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na powyższy adres pocztowy) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając ją na adres e-mail biuro (at) rama.net.pl. 

Reklamacja powinna zawierać

  • - oznaczenie Kupującego oraz jego adres lub adres e-mail;
  • - oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  • - kopię dowodu zakupu; 
  • - uzasadnienie reklamacji. 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest do pobrania tutaj.

Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie). 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 


Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wróć na górę strony